O projektu

Webová platforma MATEMATIKA!!! je vytvořena v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II (MAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132, spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a státního rozpočtu ČR. Tento projekt je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Webová platforma MATEMATIKA!!! byla vytvořena za účelem sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe, materiálů, metodik a poskytnutí prostoru pro síťování a vzájemnou komunikaci všech aktérů působících ve vzdělávání v oblasti matematické (pre)gramotnosti v ORP Ostrava. Cílem platformy je také poskytnout pomoc rodičům dětí a žáků mateřských a základních škol v této oblasti sdílením užitečných materiálů pro samostatné studium dětí a žáků.
Každý návštěvník stránky může čerpat z jejího obsahu, ale také k jejímu obsahu sám přispět, a to ať už v rámci diskuse na chatu, tak v rámci sdílení materiálů, příkladů dobré praxe či prostřednictvím společného kalendáře informovat o zajímavých konferencích, seminářích, webinářích, soutěžích a jejich termínových listinách aj.
Ke sdílení jakýchkoli výše zmíněných informací využijte kontakt na pana RNDr. Michala Vavroše, Ph.D.: vavros@wigym.cz, který ve spolupráci s pracovní skupinou pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka vytváří a zodpovídá za odborný obsah této platformy.