Registrace

Prohlašuji, že jsem autorem všech děl, která budou na této webové stránce ze strany mé osoby nahrávána a rovněž prohlašuji, že jejich nahráním neporušuji autorská práva jiného autora. Dále prohlašuji, že já, autor mnou na této webové stránce nahrávaných děl, tímto projevuji vůli udělit vůči neurčitému okruhu adresátů veřejnou nevýhradní a bezplatnou licenci k užití mého díla v neomezném územním rozsahu, a to po celou dobu trvání mých majetkových práv k dílu. Tuto licenci uděluji za podmínek a ke způsobům užití uvedeným zde (hypertextový odkaz na web https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.cs ).