Ochrana osobních údajů

Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 008 45 451, jakožto správce osobních údajů (dále jen jako „správce“), si Vás tímto dovoluje za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“), informovat o základních aspektech zpracování osobních údajů, ke kterým dochází v souvislosti s Vaší činností na této webové stránce.

Vámi uvedené osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, zaměstnavatel a e-mailová adresa jsou zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem ověření Vašeho pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli, jenž je zapojen do činností spojených s fungováním této webové stránky a rovněž za účelem označení Vašich příspěvků přidávaných do chatu umístěného na této webové stránce jménem a příjmením.

U správce osobních údajů působí pověřenec na ochranu osobních údajů, a to pan Martin Krupa, e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz, tel.: +420 724 356 825.

Správce osobních údajů Vás tímto informuje, že v souvislosti s výše uvedeným zpracováváním osobních údajů máte následující práva:

  • Právo na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se vás týkají.
  • Právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, aneb „právo být zapomenut“.
  • Právo na přístup k osobním údajům; právem na přístup se rozumí oprávnění subjektu údajů získat na základě žádosti od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace o účelu zpracování, době zpracování atp.
  • Právo na přenositelnost osobních údajů; podstatou tohoto práva je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se vás týkají a jež jste správci poskytl(a), ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požadovat předání těchto údajů jinému správci.
  • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u správce osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu údajů.
  • Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů; omezení zpracování představuje situaci, kdy jsou Vaše uložené osobní údaje označeny za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu; údaje, u kterých bylo přistoupeno k omezení zpracování, může správce zpracovávat, s výjimkou jejich uložení, pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.
  • Právo kdykoliv odvolat souhlas, jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu.
  • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech, kdy došlo k porušení zabezpečení a je pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.
  • Právo vznést stížnost, v případě porušení zákonných povinností týkajících se ochrany osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.