Autorské právo

Veškeré sdílené soubory (pracovní listy apod.) jsou, jakožto autorská díla, předmětem autorskoprávní ochrany, v důsledku čehož s nimi lze nakládat pouze v rozsahu autory udělené veřejné licence, jejíž obsah je specifikován zde (hypertextový odkaz https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.cs ), a kterou je automaticky vázán každý, kdo užívá na této webové stránce sdílené autorské dílo. K akceptaci licenčních podmínek ze strany adresátů dochází již v okamžiku prohlížení si obsahu webové stránky.

Podstatou veřejné licence je, že užívat, rozmnožovat a distruboovat sdílená díla lze za podmínky, že je uveden autor díla, nedošlo k zásahu do díla a dílo není užíváno ke komerčním účelům.